کورههای صندوقدار

قطعههای که دارای ابعاد بزرگی هستند و باید در کوره قرار بگیرند،بیش از همه به این نیاز دارند که بتوانند از بالا و توسط یک جرثقیل جابهجا شوند. بنابراین باید فضای درون کوره باید متناسب با ابعاد قطعهها طراحی شوند. در بیشتر مواقع برای بلند کردن قطعهها از نوعی چهارپایه استفاده میشود. این چهارپایهها را مناسب با مبدلهای حرارتیان طراحی میکنیم.

کورههای صندوقدار شرکت آرتور نولتسن برای سخت کردن، حرارت دادنِ مدتدار و گداختن قطعهها با ابعاد مختلف قابلاستفاده هستند.

در صورت تمایل میتوان برای کورههای صندوقدار با ابعاد بزرگ، نوارهای متحرکی را در قسمت بالایی صندوق نصب کرد تا از یک روش مطمئن و ساده برای بارگذاری قطعهها استفاده کرد.

فضای موردنیاز برای نصب و استفاده

کورهها در ابعاد مختلفی قابل ساختن هستند که تنها به نیاز مشتریان بستگی دارد. از نیم مترمکعب برای کورههای کمدی کوچک تا یکصد مترمکعب برای کورههای آزمایشگاهی قابل تهیه هستند.  

نحوه ساخت

بدنه کوره از جنس فولاد ساخته میشود تا دارای استحکام و عمر طولانی باشد. بنا به تقاضای مشتریان نیز میتوان عایقبندی سبک یا پیشرفتهای را برای صرفهجویی در مصرف انرژی به کوره اضافه کرد. 

محفظه گازی

اساساً کورههای صنعتی نولتسن را میتوان با سیستم مکانیزه شدهای تعبیر کرد که گازهای محفظه را بهصورت خودکار کنترل میکند. باکمال و بهاتفاق هم شرایطی را بررسی میکنیم که محفظه گازیتان باید دارا باشد تا محصول موردنظرتان به همراه ویژگیهای خواستهشده تولید شود!

نحوه عملکرد درپوش

درپوش کوره به یکی از روشهای هیدرولیکی، جک دار، برقی و یا دستی حرکت میکند.

جریان هوایی

کورههای صنعتی که دمای کارشان تا 900 درجه میرسد به کانالهای هوایی تجهیز میشوند تا جریان هوا را بهصورت هدفمند هدایت کنند. دمای هوا نیز به یک مقدار از پیش تعیینشدهای میرسد و درنتیجه امکان کنترل دمای داخل کوره را با دقت +/- 3 درجه فراهم میشود. درنتیجه مواد اولیهای که در کوره قرار میگیرند، با دمای یکسانی حرارت میبینند.

گردش هوا در دماهای فراتر از 900 درجه غیرفعال میشود. به کمک دستگاههای حرارتی چندگانه یکسان بودن دما در تمام قسمتهای کوره تضمین میشود.

نحوه انتقال حرارت

کورههای نولتسن هم میتوانند از طریق احتراق گاز و هم بهصورت الکتریکی عملیات انتقال حرارت را انجام دهند. کورههایی که بهصورت الکتریکی حرارت ایجاد میکنند، دارای المانهای حرارتی با ابعاد وسیعی هستند که باعث میشوند تا فشار حداقلی بر سطحشان وارد شود و طول عمر کوره افزایش یابد. کورههایی هم که با گاز کار میکنند تنها توسط شرکتهای معتبر آلمانی ساخته میشوند. تمایل داریم تا تنظیمات دستگاه را با شما مشورت کنیم.

مکانیزه کردن

تقریباً تمامی کورههای صنعتی و خط تولید همراهش بهصورت تمام مکانیزه شده ارائه میگردد تا صنایع بتوانند بهصورت سریالی محصول تولید کنند. با ما تماس بگیرید!

جعبه برق و مهندسی کنترل

کار با جعبه برق و مهندسی کنترل مرتبط با آن صرفاً از طریق شرکتهای معتبر آلمانی اجرا میشود. برنامهریزی کورهها نیز بهطور کامل در شرکتمان انجام میشود.

فرایند عملیات کوره با بهرهگیری از کنترلگر منطقی برنامه پذیر (پی ال سی) و اصول برنامهنویسی قابل برنامهریزی و تغییر متناسب با نیاز مشتری هستند.

سوزاندن دومرحلهای نامیزه

گاهی مواقع در حین حرارت دادن قطعهها بخار روغنی درون محفظه شکل میگیرد که به دلیل نامیزه موجود در قطعهها است. با عملیات سوزاندن مجدد این مواد زائد از بین میروند. 

در صورت تمایل میتوان دستگاه بازگرداننده حرارت را نیز درون کوره تعبیر کرد.

بازگرداندن حرارت

در بیشتر مواقع نصب کردن یک دستگاه بازگرداننده حرارت کار مفیدی است. با این کار میتوان حرارتی را که در طی عملیات انتقال حرارت ایجاد میشود برای گرم کردن ابتدایی قطعهها دیگر مجدداً به کار گرفت. انتخاب بهترین دستگاه بازگرداننده حرارت متناسب با اهدافتان را باکمال میل با خودتان مشورت میکنیم.