کوره ویژه

انعطافپذیری بالا در ساخت کورههای ویژه ازجمله خصوصیاتمان است. زیرا ازجمله معدود سازندگان کوره هستیم که از طراحی تأسیسات جدید تا خدمات پس از فروش را یکجا ارائه میدهیم. کورههایمان بیش از صدسال است که در کارخانهمان واقع در شهر ووپرتال ساخته میشود.

بنابراین میتوانیم مطابق با خواستههای مشتری عمل نماییم و حتی پیچیدهترین سوا لات و چالشهای مشتریها را بهصورت سازندهای حل کنیم. با ما تماس بگیرید!