درباره ما:

ما یک شرکت خانوادگی سطح متوسط هستیم که بهطور روزافزون تعداد کارکنانش افزایش مییابد. ریشه کار ما حدوداً به 100 سال قبل بازمیگردد - یعنی در سال 1919. 

شرکت ما از سال 2010 با موفقیت توسط نسل چهارم برای آینده اداره میشود.  تقاضای بیشتر برای افزایش یافتن تحمل فشاری کاری کوره و بزرگتر شدن اندازههایشان، باعث شد تا در سال 2008 یک سالن جدید برای شرکت ساخته شود و شاهد گسترش آن باشیم. بدین طریق ما میتوانیم بهدرستی نیازهای مشتریان را پاسخگو باشیم.

از شرکتهای بزرگ فعال در صنایع خودروسازی گرفته  تا شرکتهای کوچک، همگی متقاضی محصولات شرکت نولتسن هستند. آنها از خدمات متخصصان باتجربه بهره میگیرند.

 دامنه محصولات ما وسعتی به بزرگی:

  • تأسیسات کامل یکپارچه
  • اندازههای خاص برای موادی (که باید در کوره حرارت میبینند) و دارای ابعاد غیرمتعارف هستند، دارد.
  • فنهای انجام کار
  • تأسیسات مکانیزه شده
  • راهحلهایی برای ثبت مراحل کار

ویژگیها مشتریپسند کورههای نولتسن عبارت هستند از

  • طراحی متناسب با نیازهای شما
  • محیا بودن زمان دسترسی طولانی به آنها
  • و دارا بودن طول عمر زیاد.