تماس

آدرس پستی:
شرکت مسئولیت محدود "Artur Nolzen Industrieofenbau" (تلفظ : آرتور نولتسن ایندوستری اوفن باو)
(اسم خیابان و پلاک): Scheidtstrasse 9-13
کد پستی:42369 ، شهر (ووپرتال) Wuppertal، منطقه Ronsdorf (رونسدورف). (لطفاً دقت شود که آدرس پستی در آلمان اول کد پستی و سپس اسم شهر و در آخر اسم منطقهی شهر میآید.)

آدرس تحویل کالا:
شرکت مسئولیت محدود "Artur Nolzen Industrieofenbau" (تلفظ : آرتور نولتسن ایندوستری اوفن باو)
(اسم خیابان و پلاک): Kniprodestrasse 12-14
کد پستی: 42369، شهر (ووپرتال) Wuppertal، منطقه Ronsdorf (رونسدورف).

مرکز تلفن:
+49 (0) 202 - 24647 - 0

فاکس بخش فروش:
+49 (0) 202 - 24647 - 26

فاکس بخش خرید یا ساخت:
+49 (0) 202 - 24647 - 33

برگه تماس با ما

e-mail_fa

درخواست /پرسشهای ایمیلی