درباره شرکت

نوع شرکت مسئولیت محدود، دفتر اصلی در شهر ووپرتال، دادگاه مربوطه:
ووپرتال به آدرس شناسایی HRA17480. (با توجه به فدرال بودن آلمان و وجود قوانین متفاوت در هر ایالت، شرکتهای موظف هستند با ارائه اطلاعات دادگاه، مشخص کنند که تحت امر کدام قوانین هستند)

فرد موظف در شرکت:
شرکت Nolzen Industrieofenbau Bet. مسئولیت محدود، دفتر اصلی در شهر ووپرتال، دادگاه مربوطه: ووپرتال به آدرس شناسایی HRB 10893

مدیرعامل:
(آقای) فلیکس آرتور نولتسن

شماره اظهارنامه مالیاتی شرکت:
DE 225307934

شماره مالیات:
0334/5832/131

اطلاعیه  سلب مسئولیت علا رقم کنترل دقیق محتوی، هیچ مسئولیت در قبال محتوای اطلاعات دادهشده و محتوای لینکهای ارجاع دادهشده در وبسایتمان،  پذیرفته نمیشود. برای محتوای لینک سایتهای ارجاع دادهشده، تنها گردانندگان آنها مسئولیتش را به عهدهدارند. شرکت
"Artur Nolzen Industrieofenbau GmbH + Co.KG" این حق را برای خود نگه میدارد که بدون اطلاع قبلی، تغییرات  در اطلاعات اظهارشده ایجاد کند و یا ویرایش کند.

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Einkaufsbedingungen