گداختن هسته بهصورت کلی

با حرارت دادن قطعات در دمایی فراتر از دمای سخت شدن و سرد کردن هدفمندشان، هسته قطعات به شکل پهنتری درمیآید.

با انجام این فرایند میتوان قطعات را بهاندازه بیشتری عریض کرد. در دمایی بین 950 الی 1100 این کار صورت میگیرد. زمان موردنیاز باید بهقدر کافی طولانی باشد (بین 1 تا 4 ساعت) تا هسته قطعه به میزان خواستهشده پهن شود. بنابراین روش دارای هزینه نسبتاً زیادی است. همچنین بهطورکلی پهن کردن هسته قطعه باعث افت کیفیت میشود. برای جلوگیری از این رویداد باید هنگام آخرین عملیات انتقال حرارت (سخت سازی، گداختن و روشهای دیگر سخت کردن) هسته را به کمک افزودن ترکیبات به حالت مستحکم و مناسبی بازگرداند.