همکار شایستهتان برای تجهیزات حرارتی

مهمترین عامل موفقیت شرکت "Nolzen Industrieofenbau" (تلفظ: نولتسن ایندوستری اوفن باو ) رویکردهایی مبتنی بر  مشتری مداری است. تجربهاینزدیک به 100 سال به کمک مدیران نسل چهارم این شرکت آمده تا با توانایی بالا بتوانند با نوآوری و انعطافپذیری، سفارشهای مشتریان را بهخوبی پاسخگو باشند.

چنین ویژگیهایی است که ما را همکار شایستهتان میکند! با ما تماس بگیرید تا راهحل مناسب را برایتان پیدا کنیم!

تضمین کیفیت

کورههای صنعتی تحتفشار زیادی کار میکنند. برای اینکه آنها در درازمدت بازدهی بهینهای داشته باشند، باید بهطور مرتب کنترل و بازرسی شوند.

ما ارائهدهنده:

  • مشاورههای تخصصی در رابطه با گرمایش فلزات
  • دستگاههای مناسب برای اندازهگیری و کنترل/بازرسی
  • دانش و علم موردنیاز برای کار با دستگاههای حرارتی
  • نظارتهای دقیق متناسب باهدف به همراه گزارش کتبی هستیم.

ما در سراسر جهان دستگاههای شما را اندازهگیری میکنیم تا شما نتایج عالی کسب کنید! 


گواهینامه

شرکت ما دارای گواهینامه استاندارد DIN EN ISO 9001:2008 است.